Hierbij worden alle leden (16 jaar en ouder zijn stemgerechtigd!) en ouders van jeugdleden uitgenodigd om te komen op de Algemene Ledenvergadering (ALV).

DATUM 2 november 2015
AANVANG 20.00 uur
PLAATS SPORTHAL WINDMOLENBROEK

Indien bij aanvang van de vergadering niet het volgens de statuten vereiste aantal leden aanwezig is om besluiten te kunnen nemen, wordt de vergadering gesloten. Na 5 minuten wordt een tweede vergadering geopend, waarin met de dan aanwezige leden besluiten genomen kunnen worden.

AGENDA

1. Opening.
2. Verslag ALV 20-10-2014.
3. Mededelingen.
4. Vaststellen definitieve agenda.
5. Toelichting jaarverslagen, plus samenstelling diverse commissies.
6. Begroting 2015/2016.
7. Samenstelling bestuur.

Aftredend; Sharon Olsman, algemeen bestuurslid
Karin te Spenke is voor deze functie verkiesbaar.
Andere kandidaten voor deze functies kunnen zich tot 24 uur voor aanvang van de vergadering schriftelijk bekend maken bij de voorzitter.

8. Jubilarissen en afscheid vrijwilligers
9. Meest verdienstelijk lid.
10. Rondvraag.
11. Sluiting.