Hierbij worden alle leden (16 jaar en ouder zijn stemgerechtigd!) uitgenodigd om te komen op de Algemene Ledenvergadering (ALV).

Datum 30 oktober 2017
Aanvang 20.00 uur
Plaats Sporthal Windmolenbroek

 

Indien bij aanvang van de vergadering niet het volgens de statuten vereiste aantal leden aanwezig is om besluiten te kunnen nemen, wordt de vergadering gesloten. Na 5 minuten wordt een tweede vergadering geopend, waarin met de dan aanwezige leden besluiten genomen kunnen worden.

Agenda
 1. Opening.
 2. Vaststellen notulen vorige ALV.
 3. Ingekomen stukken:
  • Huishoudelijk reglement (downloaden);
  • Regels ten aanzien van bar;
  • Brandbrief ten aanzien van bestuursfuncties.
 4. Vaststellen definitieve agenda.
 5. Toelichting jaarverslagen verschillende commissies (liggen ter inzage bij vergadering).
 6. Begroting 2017-2018 en te nemen maatregelen.
 7. Samenstelling bestuur:
  • Aftredend Wim Olsman, voorzitter, zoals vorige ALV aangegeven. Er heeft zich nog geen kandidaat gemeld.
  • Aftredend Klaas Markvoort, penningmeester, door verhuizing zal Klaas aftreden, er heeft zich nog geen kandidaat gemeld.
  • Andere kandidaten voor deze functies kunnen zich tot 24 uur voor aanvang van de vergadering schriftelijk bekend maken bij de voorzitter.
 8. Jubilarissen en afscheid vrijwilligers.
 9. Meest verdienstelijk lid.
 10. Rondvraag.
 11. Sluiting.

 Huishoudelijk reglement